Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Project & Scaffolding BV, gevestigd te Rotterdam.

2.1 Bijzondere van de voorwaarden van Project & Scaffolding BV afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3.1 De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.

Artikel 2 Aangenomen werk.

1.2 Alle offertes/Opdrachten ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor uitvoering van opdracht.

2.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst of instructies van de voorman tenzij anders is overeengekomen door Project & Scaffolding BV, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

3.2 Alle onderaannemers in samen werking met Project & Scaffolding BV zijn verantwoordelijk voor de prestaties van zijn uitgevoerde werkzaamheden.

4.2 Voor alle werkzaamheden worden opdrachtbonnen uitgeschreven met daarop de overeengekomen tarieven.

Artikel 3 Aanbiedingen.

1.3 Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.3 Mondelinge aanbiedingen door Project & Scaffolding BV of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd door Opdracht bon of schriftelijk.

Artikel 4 Afspraken.

1.4 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Project & Scaffolding BV binden de laatste niet, voor zover ze door Project & Scaffolding BV niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

1.5 De overeenkomst van koop en verkoop van diensten, goederen, en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Project & Scaffolding BV door zijn bevestiging door middel van opdracht bon.

2.5 Elke met Project & Scaffolding BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat het niet leveren of het na leveren van de juiste WKA-gegevens aan Project & Scaffolding BV van de Onderaannemer.

3.5 Elke met Project & Scaffolding BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat het niet leveren van de gewerkte uren , gemonteerde, gedemonteerde of remonteerde meters binnen 90 dagen na opgeleverde opdracht.

page1image983076176

1

Algemene voorwaarden

4.5 Onderaannemers zal toestaan dat Project & Scaffolding BV zo nodig informatie betreffende hem opvraagt bij derde.

5.5 Onderaannemers verantwoordelijk zijn voor de prestaties van zijn uitgevoerde werkzaamheden of zijn onderaannemers (derde).

6.5 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Project & Scaffolding BV bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Project & Scaffolding BV niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de onderaannemer rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

7.5 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de onderaannemer.

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

1.6 Project & Scaffolding BV aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.6 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Project & Scaffolding BV onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

3.6 Algemene voorwaarden worden slechts door Project & Scaffolding BV aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

1.7 Op alle door Project & Scaffolding BV verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Project & Scaffolding BV.

2.7 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Project & Scaffolding BV en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

3.7 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Project & Scaffolding BV om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Verplichtingen van Project & Scaffolding BV.

1.8 Project & Scaffolding BV is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

page2image1057591248

2

Algemene voorwaarden

2.8 Project & Scaffolding BV aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

3.8 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Project & Scaffolding BV te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Project & Scaffolding BV gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 9 Verplichtingen van de Onderaannemer.

1.9 De onderaannemer zorgt ervoor dat Project & Scaffolding BV tijdig kan beschikken;

 1. Voor aanvang van het werk de benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals certificaten, diploma’s, vergunningen,ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met Project & Scaffolding BV.

 2. Geldig KVK uittreksel niet ouder dan 1 jaar.

 3. Geldig VCA bewijs van de Onderaannemers en derde.

 4. Geldig legitimatiebewijs.

 5. Verklaring betalingsgedrag belastingdienst niet ouder dan 3 maanden.

2.9 De opdracht is aangenomen na bevestiging of bij de start van het werk door onderaannemer of derde.

3.9 Indien de onderaannemer de levering van bepaalde diensten, materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

4.9 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de onderaannemer verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Project & Scaffolding BV voortvloeiende schade en kosten aan de onderaannemer in rekening worden gebracht.

5.9 Door de onderaannemer te gebruiken materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 10 Uitbesteding werk aan derden.

1.10 Project & Scaffolding BV machtigt Onderaannemer om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde te laten uitvoeren.

2.10 Onderaannemer dient Project & Scaffolding BV te vermelden wie de opdracht uitvoert.

3.10 Onderaannemer machtigt Project & Scaffolding BV om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

page3image972633136

3


Algemene voorwaarden

Artikel 11 Prijzen/tarieven.

1.11 De Prijzen/Tarieven worden voor aanvang opdracht bepaald en schriftelijk vast gelegd door middel van opdracht Bon.

2.11 Uitgeschreven bedragen gelden als een voorschot op het aangenomen werk. Aan het eind van het werk kan een na verrekening plaatsvinden.

Artikel 12 Materialen.

1.12 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

2.12 Onderaannemer stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De onderaannemer en Project & Scaffolding BV is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

3.12 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van onderaannemer komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 13 Wijzigingen van de opdracht.

1.13 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht als meer/minderwerk.

2.13 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen.

3.13 De wijzigingen voor meer werk dienen eerst goed gekeurd te worden en bevestigd door Project & Scaffolding BV of door de opdrachtgever door middel van een meerwerk bon.

4.13 De wijzigingen voor minder werk dienen eerst goed gekeurd te worden en schriftelijk bevestigd door Project & Scaffolding BV.

5.13 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de onderaannemer tijdig en schriftelijk aan Project & Scaffolding BV ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de onderaannemer.

6.13 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Project & Scaffolding BV buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

page4image1035663968

4


Algemene voorwaarden

Artikel 14 Meer- en minderwerk.

1.14 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

2.14 De wijzigingen zo als beschreven in artikel 13 lid 2, en artikel 13 lid 3 voor meer en minderwerk zullen niet worden verrekend bij onderaannemer zonder goed keuring.

3.14 Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de onderaannemer op de uitvoering, respectievelijk van onderaannemer op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

4.14 Door Project & Scaffolding BV te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de onderaannemer in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Annuleren.

1.15 Indien de onderaannemer de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Project & Scaffolding BV reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen,

2.15 Onderaannemer is voorts verplicht Project & Scaffolding BV te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

3.15 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Project & Scaffolding BV zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

4.15 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Project & Scaffolding BV schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 Opleveringtermijnen.

1.16 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient Project & Scaffolding BV de onderaannemer schriftelijk in gebreke te stellen.

2.16 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor onderaannemer geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

3.16 De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de opdracht en of alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Project & Scaffolding BV zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

page5image1040220448

5


Algemene voorwaarden

4.16 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de onderaannemer zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 17 Gedeeltelijke oplevering.

1.17 elke gedeeltelijke oplevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel ‘’Betaling’’

Artikel 18 Oplevering.

1.18 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Project & Scaffolding BV dit de onderaannemer schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat onderaannemer schriftelijk aan Project & Scaffolding BV heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

2.18 Kleine gebreken zullen door onderaannemer zo spoedig mogelijk worden hersteld. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is onderaannemer slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 8 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan onderaannemer valt toe te rekenen.

3.18 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke onderaannemer niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 19 Reclame.

1.19 Project & Scaffolding BV is verplicht terstond na de (op)levering van het werkc.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, onderaannemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

2.19 Onderaannemer zal in staat worden gesteld ingediende reclames te controleren en te herstellen indien mogelijk.

3.19 Indien de reclame naar het oordeel van Project & Scaffolding BV en ondernemer juist is, zal onderaannemer hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de schade van de beschadigde goederen of diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 20 Vervoer.

1.20 De verzending geschiedt op de wijze als door Project & Scaffolding BV aangegeven. Mocht dit niet lukken door toedoen van onderaannemer dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

page6image972897728

6


Algemene voorwaarden

Artikel 21 Aansprakelijkheid.

1.21 Project & Scaffolding BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

 2. Daden of nalatigheden van de onderaannemer, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

 3. Nalatigheden van de onderaannemer in het onderhoud van de geleverde zaken

 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke

 5. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

2.21 Onderaannemer is aansprakelijk, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van onderaannemer of van hen, die door onderaannemer te werk zijn gesteld op de aan Project & Scaffolding BV opgedragen werk(en).

3.21 Project & Scaffolding BV zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een onderaannemer te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

4.21 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de onderaannemer de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnenontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de onderaannemer aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van opdrachtgever of Project & Scaffolding BV.

Artikel 22 Overmacht.

1.22 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Project & Scaffolding BV s of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Project & Scaffolding BV ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Project & Scaffolding BV, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Project & Scaffolding BV overmacht op, die Project & Scaffolding BV ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk,

page7image1063296208

7


Algemene voorwaarden

zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

2.22 Project & Scaffolding BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomstc.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 23 Garanties.

1.23 Garantie op de door Project & Scaffolding BV geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Project & Scaffolding BV gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door Project & Scaffolding BV geleverde materialen en producten en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen. De garantie vervalt indien de door Project & Scaffolding BV geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt. Indien de garantie betreft door Project & Scaffolding BV uitgevoerde werken, vervalt deze indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn, als mede in geval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden. Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.

1.24 Zolang Project & Scaffolding BV geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Project & Scaffolding BV.

2.24 Project & Scaffolding BV heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige onderaannemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommenc.q. vermogen wordt gelegd.

3.24 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de onderaannemer verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

page8image1064488272

8


Algemene voorwaarden

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.

1.25 Indien de onderaannemer op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Project & Scaffolding BV ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

2.25 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

Artikel 26 Betaling.

 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Project & Scaffolding BV heeft voorts ingeval onderaannemer een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommenc.q. vermogen wordt gelegd.

 3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

 4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

 5. Project & Scaffolding BV is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de onderaannemer op grond van door Project & Scaffolding BV reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Project & Scaffolding BV op vergoeding van kosten, schade en interesten.

1.26 Betalingen, ook die in termijnen, zullen binnen 42 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worde voldaan.

page9image983209968

9


Algemene voorwaarden

2.26 Project & Scaffolding BV is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad.1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

3.26 Project & Scaffolding BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de onderaannemer alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

4.26 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de onderaannemer. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

5.26 Uit het enkele feit dat Project & Scaffolding BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 28 Toepasselijk recht.

Op alle door Project & Scaffolding BV gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 27 Geschillen.

1.27 Geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Project & Scaffolding BV , indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

2.27 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Project & Scaffolding BV onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.